Dr. Anton Bozanić – KNJIGA “ZVONA” IVANA BOSILJA

O?ito je da je knjiga Ivana Bosilja “Zvona” – koja je ugledala svjetlo dana u Zagrebu u izdanju Graphisa godine 2000. – u pojavnom obliku, a još više svojim sadržajem jedinstvena na hrvatskom jezi?nim podru?ju. U njoj je sabrana i sustavno obra?ena na 240 stranica široka problematika zvona i zainteresiranom ?itatelju daje cjelovit uvid u samu stvar. Zato je ova knjiga izuzetno vrijedna i korisna.
Polako zadivljuje ?itatelja ?injenica kako je vlasnik poduze?a “ElektroBosilj” Ivan Bosilj – po vokaciji prakti?ar koji je, završivši najprije željezni?ku industrijsku školu u Zagrebu, prva iskustva stjecao u ljevaonici u Varaždinu, a potom postigavši specijalizaciju u austrijskoj tvrtki Grassmayr, otvorio vlastiti obrt tako da se ve? više desetljeća bavi postavljanjem zvona, satnih mehanizama, izgra?ivanjem postolja i jarmova za zvona, zatim upravlja?kih satova, te montiranjem sve boljih i prakti?nijih elektronskih naprava za pokretanje i programiranje zvona po crkvenim zvonicima – sastavio i metodološki dotjerao tako lijepo knjigu koja nas sustavno upu?uje u op?u problematiku i zna?enje zvona. Stoga nas Bosilj najprije želi uvesti u povijest zvona, sve od Starog vijeka pa do najnovijih dana.
Zatim autor prikazuje u svojoj knjizi najraznovrsnije postupke izrade zvona i otklanjanje mogu?ih pukotina i popravke na zvonima koja, jednom postavljena, njišu se stolje?ima. Slijedi središnji dio knjige, a to je opis zvuka i kvalitete zvona, zatim vrste zvona i same zvonjave. Daljnji korak vodi ka ugradnji zvona u zvonik, postoljima na kojima ?e biti smještena i napravama koje zvona pokre?u.
Nakon što je opisao mnoge pojedinosti, pisac knjige nas upoznaje sa glasovitim zvonima u svijetu, ali ne propušta prilike da nam potanko opiše i slikovno predstavi poznata zvona u Hrvatskoj.
Slijedi tuma?enje pojmova u svezi sa zvukom zvona i onih koji se odnose na ljevarstvo.
Književni zapisi, eseji i pjesme ne mogu mimoi?i zvuk zvona. Autor se ovdje pobrinuo da nam prikupi više pjesama i eseja o zvonicima i zvonima hrvatskih pisaca.
Uz literaturu na hrvatskom jeziku, autor se koristio kod sastavljanja ove knjige tako?er sadržajima s njema?kog, engleskog i slovenskog govornog podru?ja.
Raduje nas što je vlasnik poduze?a “ElektroBosilj” ne samo prakti?ar u postavljanju zvona i mehanizma za zvonjenje po mnogim našim crkvama i zvonicima diljem Hrvatske, ve? je i dobar poznavatelj problematike zvona op?enito i posebice kod nas. To mu znanje svakako pruža dodatnu garanciju za posao koji vrši.

Dr. Anton Bozani?, župnik u Malom Lošinju