Postrojenja za zvona

Izrada postrojenja za zvona:
• Postolja za zvona
• Jaram zvona
• Bat zvona
• Gumeni amortizeri
• Elektromotorni pogon
• Daljinsko upravljanje
• Upravlja?ki satovi


1.  Postolja za zvona

            Zvono koje se njiše mora biti postavljeno na ?vrsti nosa?, koji preuzima sile reakcije izazvane njihanjem zvona. Ovaj nosa? koji se naziva postolje zvona, može biti izra?en od drva, ?eli?nih profila, opeke, kamena ili betona. Najviše se izra?uju postolja od drva ili ?eli?nih profila. Postolje zvona prvenstveno mora biti stabilno i mora sile reakcije, koje nastaju zbog njihanja zvona prenijeti na gra?evinsku konstrukciju tako da nigdje ne nastane prekomjerno optere?enje. Istodobno treba sprije?iti prijenos zvuka kroz masu konstrukcije. Postolje može biti stoje?e, tako da stoji na plo?i, ili vise?e, tako da visi na plo?i koja je iznad zvona.

Image

            Drvena postolja su ve?inom stoje?a. Za izradu drvenog postolja upotrebljava se suha hrastovina ili ariš. Mogu se na?i drvena postolja stara i nekoliko stotina godina, jer su postolja u zvoniku obi?no na propuhu i zašti?ena od vjetra i kiše. Kod smještaja drvenog postolja u zvonik potreban je dosta ve?i prostor nego kod ?eli?nog postolja.

Image

            ?eli?na postolja mogu biti stoje?a i vise?a. Jednostavna su za izradu i ne zahtijevaju toliko prostora u zvoniku kao drvena. Dosta su stabilna, a izra?uju se od raznih ?eli?nih profila. Masa postolja i jarma je otprilike 60…70% mase zvona. Zbog stalnih vibracija treba izbjegavati zavarene spojeve pa se preporu?a spajanje vijcima i maticama.

2. Jaram zvona

            Vršimo dimenzioniranje i izradu jarmova za ovješenje zvona. Na svakoj strani jarma nalaze se osovine na koje se postavljaju samo-podesivi ležajevi.

3. Bat zvona

            Zamiranje zvuka i kvaliteta zvuka svakog zvona uvelike ovisi o ispravnom dimenzioniranju bata. Batove izra?ujemo od mekanog željeza, tako da svojim udaranjem previše ne razbijaju zvono.

4. Gumeni amortizeri

            Prakticiramo postavu gumenih amortizera između donjeg nose?eg dijela postolja za zvona i betonske plo?e, kako bi se prigušile vibracije nastale njihanjem zvona. Dopušteno optere?enje gumenih amortizera je 30-50 N/cm2.

5. Elektromotorni pogon zvona:

            Ure?aj PAX-2EB za elektromotorni pogon zvona sastoji se od; elektromotora, ormari?a sa elektromagnetskim sklopkama, grani?nih prekida?a, amortizacionih opruga, španera i lanca. Svi ure?aji su marke “Siemens”. Elektromotori su marke “Kon?ar” sa ugra?enom termi?kom zaštitom tako da se u slu?aju kvara na elektri?noj mreži tj. pregrijavanja motora, motor sam isklju?i i ponovno uklju?i, tako da ne treba naknadno intervenirati (kao kod klasi?nog bi-metala). Osim toga nakon isklju?enja zvona, uklju?i se sistem ko?enja tako da se zvono zaustavi kao i kod najboljeg ru?nog zvonjenja.

6. Daljinsko upravljanje zvona:

            Mogu?nost daljinskog upravljanje sa zvonima na udaljenostima do 300 ili do 750 m. Daljinsko upravljanje vrši se putem daljinskog predajnika (4 kanala), prijamnika i antene za prihva?anje signala. Odli?no rješenje za sprovode!

7. Upravlja?ki satovi:

            Moderni mikroprocesorski satovi, savršene preciznosti, služe za upravljanje sa; zvonima i mehanizmom za udaranje (npr. za otkucavanje satova i ?etvrtina, sviranje melodija – slavljenje i brecanje), upravljanje toranjskim satom, upravljanje sa više sporednih (sekundarnih) satova smještenih u crkvi ili sakristiji, te razne druge funkcije (npr. automatsko grijanje crkve, programiranje paljenja i gašenja rasvjete, elektronsko zatvaranje vrata i dr). Jednostavni za upravljanje, poruke na zaslonu i korisni?ke upute su na hrvatskom jeziku. Korigiranje to?nog vremena omogu?uje se preko DCF – antene, pomo?u radio signala iz europske centrale u Frankfurtu. Automatske promjene vremena ljeto/zima i zima/ljeto.